top of page

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง

เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสู่แหล่งท่องเที่ยววัดป่าโสตถิผลประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง

เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสู่แหล่งท่องเที่ยววัดป่าภูริทัตตถิราวาสและเขื่อนน้ำอูนประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 

โครงการก่อสร้างเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง หมู่ที่ 5

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านไผ่ทอง หมู่ที่ 15

จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านศรีวงค์ทอง หมู่ที่ 13

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5

โครงการต่อเติมอาคารศูนย์ อปภร​

จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 13

โครงการลงหินลูกรังไหล่ทางเป็นช่วงๆ พร้อมเกลี่ยปรับแต่งถนนลาดยางสายวัดป่าโนนภู่-บ้านหนองโดก หมู่ที่ 4

bottom of page