top of page

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน  (สขร.1)    ปีงบประมาณ  2566


1.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565
2.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565
3.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565
4.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือนมกราคม พ.ศ. 2566
5.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
6.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566
7.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือนเมษายน พ.ศ. 2566
8.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566
6.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566
10.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566
11.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566
12.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือนกันยายน พ.ศ. 2566

bottom of page