top of page

หัวข้อประเมิน ITA
งบประมาณ พ.ศ.2567

ข้อมูลพื้นฐาน

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

การปฏิบัติงาน

การให้บริการและการติดต่อประสานงาน

การจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

นโยบาย NO Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

แผนป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

bottom of page