top of page
9261_edited.jpg

งานกิจการสภา

- กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565

-การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

-การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

-การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

-การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

-การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565

-เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

-เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

-เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

-เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565

bottom of page