top of page

กองการศึกษา

40293629_1887500671307476_67076942471616

นายปรีชา   ทาอินทะ

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

40748159_2178708292399469_70382448043916

นางสาวดวงหทัย  มูลประจบ

นักวิชาการศึกษา

39979417_694931130859612_885194183916755

นางจิระพา   ไชยรา

ครู

40192366_308856979877112_572625078072639

นางสาวศิริลักษณ์   สุจริต

ครู

40883796_1587744744664254_65231792351949

นางบานเย็น    บรรเทา

ครู

bottom of page