top of page

สมาชิกสภาท้องถิ่น

นายสมชัย   แก้วก่า
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง
40988413_333707964039086_603156223322436
นางจุไรรัตน์   มงคลล้อม
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง
40910888_1980503215346893_60912703359974
นายวิชิต   วงศ์ชัยงาม    
ส.อบต.  หมู่ที่  1
40628816_2662943000598003_51350768362664
นายวินัย   โสสุทธิ์    
ส.อบต.  หมู่ที่  3
40749479_1060388197502964_18099301079391
นายจำนวน  สมแสน   
ส.อบต.  หมู่ที่  1
41061148_941348846062563_839626594816360
นายนรินทร์   นารินรักษ์
ส.อบต.  หมู่ที่  4
41067168_2305196812827078_48217042799097
นางสาววีรยา   โสสุทธิ์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง
40820610_319720815242625_520575751532891
นายประภาส   แสนสุริวงค์    
ส.อบต.  หมู่ที่  2
40962660_2196997387292562_12734242295046
นายมนต์สลัด  แสนจันทร์  
ส.อบต.  หมู่ที่  5
40823343_2159140341012006_46218354599395
นายณรงค์   จันทรักษ์   
ส.อบต.  หมู่ที่  2
40971433_531765387274185_101394739238430
นายอนุทิน   เนื้อนา    
ส.อบต.  หมู่ที่  5
40820124_199830324096598_692894940581068
นายสมหวัง   จันทรักษ์    
ส.อบต.  หมู่ที่  6
41384877_264305084202502_547147573449929
นายปิยะ   บุญโต
ส.อบต.  หมู่ที่  6
40774704_343047653101232_618125729678229
นางสาวเปี่ยมจิตร์  มณีบู่
ส.อบต. หมู่ที่  7
40752373_223805298489599_585747352065671
นายอุทัย  กุมารสิทธิ์
ส.อบต.  หมู่ที่  7
41598645_1978440838865787_38693555017581
นายพิญญา   ตุพิลา
ส.อบต.  หมู่ที่  8
40854006_2013603972264021_60307955729720
นายไชยณรงค์  จันทรักษ์
ส.อบต.  หมู่ที่  9
41151321_575238549561492_159631759448526
นางพัทยา  สัพโส
ส.อบต.  หมู่ที่  9
41026192_323889378380203_134781024986778
นายอัมนวย   อินทะเสย์
ส.อบต.  หมู่ที่  10
41134540_2088155584536546_88838146497372
นายธวัชชัย  นารินรักษ์
ส.อบต.  หมู่ที่  11
40796554_2166822170239805_30850762113076
นางสายสุนีย์   ศรีครชุม
ส.อบต.  หมู่ที่  12
40987231_2076245165741513_90169636051904
นายจำลอง   วิเจียร
ส.อบต.  หมู่ที่  12
40765085_703561973354567_889549041525220
นายจุลทัศน์   สุริวงค์
ส.อบต.  หมู่ที่  13
40808579_434571440401221_865279675125150
นายพันธ์ุทิพย์   ถิ่นทอง
ส.อบต.  หมู่ที่  14
40790531_269718056976847_340686091638013
นายจำนงรักษ์   จันฤาชัย
ส.อบต.  หมู่ที่  14
41061159_2130546647266600_53547814000525
นายทักษิณ  มะโนรักษ์
ส.อบต.  หมู่ที่  15
40796529_280843369186825_497666485740843
นายกิตวัฒน์   แสนสีแก้ว
ส.อบต.  หมู่ที่  15
40841362_314384169329359_112367245949350
นายวิพัฒน์   บัวพิษ
ส.อบต.  หมู่ที่  16
41197440_1652663268366005_67866603948794
นายอนุชิต   เกิ่งพิทักษ์
ส.อบต.  หมู่ที่  16
40929097_300962520681089_627300460574801
นายวิสิทธิ์   ธรรมวงค์
ส.อบต.  หมู่ที่  17
40993466_681287782249505_423684646711066
นายเสรี  เสนารักษ์
ส.อบต.  หมู่ที่  17
40924668_1954602844583671_17857509238264
นายวิภาศรี  จันทร
ส.อบต.  หมู่ที่  18
41026192_1221452027994816_83372609573067
นายสหรัฐ   มัตรัส
ส.อบต.  หมู่ที่  18
bottom of page