top of page

หัวหน้าส่วนราชการ

24161.jpg

นายชาญวิทย์    กิณเรศ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง

โทร  093-3545641

24157.jpg

นางสุภารัตน์   อัคพิน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง
โทร 061-3599651

40919592_996171440591181_857194309425614
40685265_537375803380721_200022003414781
40293629_1887500671307476_67076942471616

นางสาวมณีประภา   ผิวเงิน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร  081-9093143

นางยุพิน   หงษ์อุปรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 098-1096136


ผู้อำนวยการกองช่าง

นายปรีชา   ทาอินทะ
ผู้อำนวยกองการการศึกษาฯ
โทร 086-2204248

bottom of page