top of page

งานคริสต์มาส ประจำปี 2563

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง ร่วมกับ บ้านช้างมิ่ง หมู่ 1 บ้านหนองเดิ่น หมู่ 2 บ้านดอนม่วย หมู่ 6 บ้านโนนค้อ หมู่ 8 บ้านดอนขาว หมู่ 9 บ้านช้างมิ่ง หมู่ 12 บ้านช้างมิ่งสามัคคี หมู่ 17 บ้านหนองโดกสามัคคี หมู่ 18 และบ้านดอนดู่ ตำบลต้นผึ้ง (ขบวนร่วม) ร่วมสมโภชพระคริสตสมภพ (งานคริสต์มาส) ประจำปี 2563 ณ วัดพระแม่รับสารบ้านหนองเดิ่น - ดอนขาว ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เพื่อนมัสการและเทิดพระเกียรติพระกุมารเยซูผู้บังเกิดมาเพื่อไถ่บาปมนุษย์ และส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวบ้านเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีให้คงอยู่สืบไป74 views0 comments

Comments


bottom of page