top of page

ประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์ในพื้นที่วางแผนและเตรียมการพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID 19

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ทีมงานตำบลช้างมิ่ง ประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์ในพื้นที่วางแผนและเตรียมการพร้อมรับสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรค COVID19 (ระลอกใหม่) ที่มีอัตราผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างมาก สรุปพอสังเขปดังนี้

1.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง กล่าวเปิดและแจ้งสถานการณ์ของตำบล รวมทั้งการสนับสนุนทรัพยากรที่เกี่ยวข้องตามมาตรการที่ผ่านมาแก่หมู่บ้านและรพสต. รวมทั้ง การสนับสนุนเครื่องใช้สิ่งของสาธารณูปโภคบริโภคแก่ผู้กักตัวด้วย

2.ทีมสาธารณสุขชี้แจงให้ข้อมูลระดับประเทศ จังหวัดและอำเภอ/มาตรการและข้อปฏิบัติที่ต้องเตรียมการรับทั้งกรณีผู้ป่วยรักษาที่รพ. แล้วกลับมาอยู่ในพื้นที่/กลุ่มเดินทางเข้ามารอผลตรวจ สรุปสถานที่ CI ตำบลช้างมิ่ง คือ ที่ศาลาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่งและวางแผนเตรียมพร้อมศาลาประจำหมู่บ้าน หรือจุดที่เหมาะสมแต่ละหมู่บ้านด้วย

3.ฝ่ายการศึกษาแจ้งเรื่องการปรับเปลี่ยนระบบการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบOnline,Onhand และขอสนับสนุนทรัพยากรอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตามาตรการให้กับสถานศึกษา เพิ่มเติมจากหมู่บ้านและรพ.สต.

4.ฝ่ายปกครองแจ้งให้ดำเนินมาตรการอย่างชัดเจนเข้มข้นเพื่อเป็นการป้องกันและขอเสนอองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่งพิจารณาจัดสรรสนับสนุนต่อเนื่องเช่น อาหารสำหรับผู้ป่วยที่กลับมา HI ต่อที่บ้านหรือผู้กักตัวเป็นต้น

5.หลังจากนั้นได้มีการตรวจสถานที่เพื่อเตรียมการจะใช้เป็น CI ของตำบลช้างมิ่งต่อไป


24 views0 comments
bottom of page