top of page

มอบน้ำดื่ม กาแฟ ให้แก่ อปพร. ที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงวันหยุดสงกรานต์...

13 เมษายน 2565 นายอุกฤษณ์ บาลลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง มอบน้ำดื่ม กาแฟ ให้แก่ อปพร.


4 views0 comments
bottom of page