top of page

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่งจัดงานคริสต์มาส ประจำปี 2566

19 ธันวาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง ร่วมกับ บ้านช้างมิ่ง หมู่ 1 บ้านหนองเดิ่น หมู่ 2 บ้านดอนม่วย หมู่ 6 บ้านโนนค้อ หมู่ 8 บ้านดอนขาว หมู่ 9 บ้านช้างมิ่ง หมู่ 12 บ้านช้างมิ่งสามัคคี หมู่ 17 บ้านหนองโดกสามัคคี หมู่ 18 ร่วมสมโภชพระคริสตสมภพ (งานคริสต์มาส) ประจำปี 2566 ณ วัดพระคริสตราบ้านช้างมิ่ง ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เพื่อนมัสการและเทิดพระเกียรติพระกุมารเยซู ผู้บังเกิดมาเพื่อไถ่บาปมนุษย์ และส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวบ้านเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีให้คงอยู่สืบไป
3 views0 comments
bottom of page