top of page

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่งจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2566

11เมษายน2566องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่งจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาจิตใจผู้สูงอายุ ในด้านสุขภาพ สังคม ภูมิปัญญาและเศรษฐกิจ

2. เพื่อเสริมสร้างทักษะในการดูแลสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุ

3. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุมีปฏิสัมพันธ์ และตระหนักถึงความสำคัญในการอยู่ร่วมกัน ภายใต้สังคมผู้สูงอายุและครอบครัว

4. เพื่อให้ผู้สูงอายุ ครอบครัว ชุมชน องค์กรภาครัฐ เอกชน ได้มีส่วนร่วมและให้ ความสำคัญในด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
28 views0 comments

Comments


bottom of page