top of page

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่งจัดโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเยวชนและประชาชน ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566

23 มีนาคม 2566-4 เมษายน 2566 นำโดยนายอุกฤษณ์ บาลลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง พร้อมคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่งจัดโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเยวชนและประชาชน ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย

2.เพื่อใช้กิจกรรมการเล่นกีฬาเป็นสื่อในการสานสัมพันธ์ระหว่างชุมชนสร้างความสามัคคีให้ชุมชน

เข้มแข็ง

3.เพื่อให้เยาวชนประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและส่งเสริมสุขภาพพลานามัยแก่ประชาชนทุกเพศ

ทุกวัย

4. เพื่อส่งเสริมและยกระดับการเล่นกีฬาในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

5. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนรู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย


13 views0 comments

Comments


bottom of page