top of page

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่งจัดโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

11 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่งจัดโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

2. เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นเกี่ยวกับชนิดของพืชพรรณสมุนไพร สรรพคุณ และการใช้ประโยชน์

3. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชน มีความรู้เรื่องพืชพรรณสมุนไพรไทย และสมุนไพรในท้องถิ่น รู้จักการนำสมุนไพรไปใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์พืชพรรณสมุนไพร

โดยมีนายอุกฤษณ์ บาลลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่งเป็นประธานเปิดโครงการ

#1อปท.1สวนสมุนไพร #สวนสมุนไพรรักษ์ถิ่น34 views0 comments
bottom of page