top of page

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง ทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนาในวันพระ

5 สิงหาคม 2565

นายอุกฤษณ์ บาลลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง พร้อมคณะผู้บริหารและข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง ทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนาในวันพระ ณ วัดตาลสุม บ้านตาลเลียน ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อให้เด็ก และเยาวชน บุคลากร และประชาชนทั่วไปในตำบลช้างมิ่งได้มีโอกาสทำบุญในวันธรรมสวนะ ได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ เข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนทางศาสนา

2. เพื่อนำหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาไปปฏิบัติและปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

9 views0 comments
bottom of page