top of page

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง อบรมโครงการ การจัดทำถังขยะเปียก

วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. - 16.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ได้จัดอบรมโครงการการจัดทำถังขยะเปียกให้แก่ประชาชนในตำบลช้างมิ่ง เพื่อลดปริมาณขยะ และช่วยทำให้สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและชุมชนน่าอยู่ สะอาด ลดแมลงวันซึ่งเป็นพาหะนำโรค ลดกลิ่นเหม็นและเหตุรำคาญต่าง ๆ จากขยะที่เกิดขึ้นในครัวเรือน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง


7 views0 comments
bottom of page