top of page

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง เข้าร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบคุณพระเจ้า

28 สิงหาคม 2565 นายอุกฤษณ์ บาลลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง เข้าร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบคุณพระเจ้า ณ วัดพระคลิสตราชาบ้านช้างมิ่ง ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นการปลูกฝัง และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยให้มีสติ สมาธิ ปัญญา มีหลักยึดเหนี่ยวจิตใจและกระตุ้นให้ยึดมั่นในคำสอนของศาสนาคริสต์


7 views0 comments

Comments


bottom of page