top of page

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง เข้าวัด ทำบุญตักบาตร

9 กันยายน 2565

นายอุกฤษณ์ บาลลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง พร้อมคณะผู้บริหารและข้าราชการพนักงานลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง เข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา ในวันพระ เพื่อเป็นการปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยให้มีสติ สมาธิ ปัญญา มีหลักยึดเหนี่ยวจิตใจและกระตุ้นให้ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนา ณ ที่พักสงฆ์ดอนเจ้าปู่สีดา บ้านหนองหวาย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร20 views0 comments
bottom of page