top of page

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง เดินรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนในเขตตำบลช้างมิ่งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง นำโดย นายชาญวิทย์ กิณเรศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง พร้อมด้วย พนักงาน ลูกจ้าง อบต.ช้างมิ่ง เดินรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนในเขตตำบลช้างมิ่ง ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 17.00 น. ณ สถานที่เลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออ

ยู่

28 views0 comments

Comments


bottom of page