top of page

โครงการจิตอาสาดูแลไทย

วันที่ 4 มีนาคม 2565 อำเภอพรรณานิคม ออกชี้แจงให้ความรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานการสมัครสมาชิก JITASA.CARE จิตอาสาดูแลไทย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร


6 views0 comments
bottom of page