top of page

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่งจัดอบรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

23 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอพรรณานิคม ได้จัดอบรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรและอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านทั้ง 18 หมู่บ้าน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร


10 views0 comments

Comentários


bottom of page