top of page

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน และประชาชน ครั้งที่ 19 ประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง ได้จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน และประชาชน ครั้งที่ 19 ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม - 5 เมษายน 2564 ณ สนามกีฬาบ้านศรีวงศ์ทอง เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ส่งเสริมและพัฒนาด้านการแข่งขันกีฬา ให้มีความเข้มแข็งและเสริมสร้างทักษะ และความสามัคคี และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด

119 views0 comments

Commenti


bottom of page